Dark Lens / Lente ng Karimlan: The Filipino Camera in Duterte’s Republic

 

The Philippine archipelago is bleeding from a so-called drug war. This drug war began after the inauguration of the 16th president of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. According to the scholars of The Drug Archive, since July 2016, Oplan Tokhang, under the direction of the Philippine police, has claimed 4,300 deaths and over 22,000 “homicides under investigation.” The dead are mostly from the slums of the cities —  young men and women, schoolchildren, the elderly, and the disabled. As The Drug Archive reports, “Thousands have been killed in the campaign against illegal drugs. No complete list of casualties exists.”

 

As an act of remembering the dead and this era of extrajudicial killings, killings that President Duterte refers to as “his only crime,” we turn to the camera as a way of capturing Filipino life under this regime. #DarkLensProject #LenteNgKarimlan is a digital art project, an online exhibition of Filipino photographs on the work of death. These digital images of killings are sites of what we might consider Martial Law “memory work.”  These photographs rearticulate and narrate the Philippines’ authoritarian past and present.

 

#DarkLensProject #LenteNgKarimlan celebrates the artistry of four young and talented Filipino photographers of the “Night Shift”: Ezra Acayan, Raffy Lerma, Eloisa Lopez and Br. Ciriaco “Jun” Santiago III. They are members of  a new generation of photojournalists bearing witness to our moment of crisis and state sponsored death. Their photographs are accompanied by  original writings by 40 scholars, poets and artists from the Philippines and North America. We commissioned these captions — in prose and poetry, in Filipino and in English — in order to provide context for  the photograph especially in relation to injustice and the rise of authoritarianism.

 

These images and texts provide a record of a republic broken by Duterte’s so-called drug war. At a time when lies are spun to defend the current regime, the Filipino camera and the written word offer light and truth in dark times.

 

Filipino translation by curator Pia Arboleda

Nagdurugo ang kapuluang Pilipinas mula sa isang naturingang digmaan sa droga. Sinimulan ang digmaan sa drogang ito matapos ang inagurasyon ng ika-16 na presidente ng Republika, Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa mga pantas ng The Drug Archive, mula Hulyo 2016, ang Oplan Tokhang, sa ilalim ng pamumuno ng pulisya ng Pilipinas, ay nagdulot ng 4,300 na pagpatay at mahigit 22,000 na “pagpatay na kasalukuyang sumasailalim sa pagsisiyasat.” Karamihang mula sa mga pook ng mahihirap sa mga siyudad — mga kabataang lalaki at babae, mga mag-aaral, mga nakatatanda, at mga may kapansanan ang mga napatay. Ayon sa ulat ng The Drug Archive, “Libo-libo na ang mga napapatay sa kampanya laban sa mga ipinagbabawal na gamot. Wala pang nagagawang kabuuang talaan ng mga napapatay.”

 

Bilang pag-alala sa mga nasawi at sa kasalukuyang panahon ng di-makatarungang pamamaslang, mga pamamamaslang na tinatawag ni Presidente Duterteng “natatangi niyang kasalanan,” umaasa tayo sa kamera upang mahuli ang mga buhay-buhay ng Pilipino sa ilalim ng rehimeng ito. Isang proyektong digital na sining ang #DarkLensProject #LenteNgKarimlan , isang online na tanghalan ng mga larawang Pilipino tungkol sa gawaing pangkamatayan. Maaaring ituring na gawaing pag-alala sa Batas MIlitar ang mga digital na larawang ito. Muling binabanggit at isinasalaysay ng mga larawang ito ang awtoritaryang nakalipas at kasalukuyan ng Pilipinas.

 

Ipinagbubunyi ng #DarkLensProject #LenteNgKarimlan ang kasiningan ng apat na bata at may talinong mga potograpong Pilipino ng “Night Shift” : Ezra Acayan, Raffy Lerma, Eloisa Lopez at Br. Ciricao “Jun” Santiago III. Mga kasapi sila ng makabagong henerasyon ng mga photojournalist na sumasaksi sa ating pangkasalukuyang krisis at mga pamamaslang na ipinapanukala ng estado. May kasamang mga orihinal na panulat ng apatanapung mga pantas, manunula at alagad ng sining mula sa Pilipinas at Hilagang Amerika. Aming inatasan ang mga paglalarawang ito — sa anyong tuluyan at panulaan, sa wikang Filipino at Ingles – upang makapagbigay ng kaugnay na kahulugan sa mga larawan, lalung-lalo na sa kaugnayan ng mga ito sa kawalan ng katarungan at sa pag-ahon ng awtoritaryanismo.

 

Nagsisilbi ang mga larawan at salitang ito bilang mga palatandaan ng isang republikang binasag ng naturingang digmaan sa droga ni Duterte. Sa panahong nangangala ng mga kasinungalingan upang ipagtanggol ang kasalukuyang rehimen, nagbibigay liwanag at katotohanan sa loob ng kadiliman ang kamerang Pilipino at inilathalang mga salita.

 

Co-curators
Nerissa S. Balce (SUNY Stony Brook)
Pia Arboleda (University of Hawai’i at Manoa)
Francine M. Marquez (Manila Art Allies)

October 1, 2018
Stony Brook, New York

 

The curators would like to thank our co-sponsors: SUNY Stony Brook’s Center for the Study of Inequalities, Social Justice and Policy;  SUNY Stony Brook’s Teaching, Learning and Technology (TLT) Lab: Paul St. Denis, Amanda Rehm and Gregory Lucci; and the editors at the Center for Art and Thought: Sarita Echavez See, Clare Counihan and mads le.

 

Gallery

Ezra Acayan
Raffy Lerma
Eloisa Lopez
Ciriaco Santiago
Contributor’s Page

7,168 total views, 2 views today